flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила внутрішнього трудового розпорядку Київського окружного адміністративного суду

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Загальними зборами трудового колективу

Київського окружного адміністративного суду

 № 2-2/16 від «31» травня 2016 року

     ПРАВИЛА 
внутрішнього трудового розпорядку

Київського окружного адміністративного суду

 

І. Загальні положення

 

 1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього трудового розпорядку суддів та працівників апарату Київського окружного адміністративного (далі – суд), режим роботи, умови перебування суддів та працівників апарату суду в суді та забезпечення раціонального використання їх робочого часу.
 2. Трудова дисципліна в суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання суддею та працівником апарату суду своїх посадових обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 3. Правила внутрішнього трудового розпорядку в суді затверджуються загальними зборами трудового колективу за поданням керівника апарату суду.
 4. Правила внутрішнього трудового розпорядку суду доводяться до відома суддів та працівників апарату, які в ньому працюють, під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в суді.

 

 1. Судді та працівники апарату суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 2. Судді та працівники апарату суду у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 3. Судді та працівники апарату суду повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 4. Судді та працівники апарату суду під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку судді

та працівників апарату суду

 

 1. Тривалість робочого часу судді та працівника апарату суду становить 40 годин на тиждень.
 2. У суді встановлений п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця – 7 годин; вихідні дні – субота і неділя.

Режим роботи суду встановлений з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій у певній місцевості.

 1. Робочий час судді та працівника апарату суду з понеділка по четвер починається о 09 годині 00 хвилин та закінчуються о 18 годині 00 хвилин, в п’ятницю робочий час починається з 08 години 00 хвилин та закінчується о 15 годині 45 хвилин. Перерва для відпочинку та харчування з понеділка по четвер з 13 години 00 хвилин до 13 годину 45 хвилин, а в п’ятницю з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, суддя та працівник апарату суду може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

 1. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
 2. Облік робочого часу у суді здійснюється відповідно до табеля обліку використання робочого часу.
 3. Вихід судді чи працівника апарату суду за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

 

ІV. Порядок повідомлення суддею

та працівником апарату суду про свою відсутність

 

 1. Суддя та працівник апарату суду повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
 2. У разі недотримання суддею працівником апарату суду вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність їх на робочому місці.
 3. У разі ненадання суддею та працівником апарату суду доказів поважності причини своєї відсутності на роботі вони повинні подати письмові пояснення на ім’я голови суду та керівника апарату щодо причин своєї відсутності, відповідно.

 

 1. Перебування судді та працівника апарату суду в приміщенні суду у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

 1. Для виконання невідкладних завдань суддя та працівник апарату суду може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом голови суду або керівника апарату, відповідно, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного судді та працівника апарату суду не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 1. Голова суду та керівник апарату суду за потреби може залучати суддю та працівника апарату суду до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування суддів та працівників апарату суду після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом і затверджується керівником апарату суду.

 1. У графіку чергування зазначаються: відповідальний суддя чи працівник апарату суду, його посада, дата та строк чергування.
 2. У разі залучення судді чи працівника апарату суду до роботи понад установлену тривалість робочого дня у суді запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні судді та працівнику апарату суду надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами судді чи працівника апарату суду.

 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома судді

 та працівника апарату суду нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома судді та працівників апарату суду шляхом ознайомлення у паперовій формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис судді чи іншого працівника апарату суду (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів.

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома судді та працівника апарату суду шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті суду.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

 1. Керівник державного органу зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником державного органу покладені відповідні функції в суді.

 1. Суддя та працівник апарату суду повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 2. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються суддею та працівником апарату суду а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 3. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в органі державної влади відповідає керівник апарату суду.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна судде та працівником апарату суду

 

 1. Суддя та працівник апарату суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій у суді особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою суду, керівником служби управління персоналом суду, суддею та працівником апарату суду, який звільняється.

Один примірник акта видається судді та працівнику апарату суду, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього судді чи працівника апарату суду.

 

ІХ. Прикінцеві положення

 

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього трудового розпорядку є підставою для притягнення працівника апарату суду до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються керівником апарату суду.