flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

 

Положення про порядок ознайомлення

Положення про службу судових розпорядників

Положення про планування

Положення про нагороди

Положення про архів

Інформація про заплановані збори

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням зборів суддів

Київського окружного адміністративного

суду України

№ 11-1/16 від 05.12.2016

 

ПОЛОЖЕННЯ

про збори суддів Київського окружного адміністративного суду

 

Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями.

Суддівське самоврядування є однією з гарантій забезпечення самостійності судів і незалежності суддів.

Однією з організаційних форм суддівського самоврядування є збори суддів.

Положення про збори суддів Київського окружного адміністративного суду (далі - Положення) має на меті забезпечення організаційної єдності вирішення зборами суддів питань внутрішньої діяльності судів та прийняття колективних рішень з обговорюваних питань. Воно регламентує правові засади діяльності зборів, порядок скликання, підготовки і проведення зборів, розгляду питань та прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції зборів суддів.

Положення про збори суддів Київського окружного адміністративного суду не може суперечити нормам Типового положення про збори суддів загальної юрисдикції затвердженого рішенням Ради суддів України №45 від 04 серпня 2015 року.

 

 1. Загальні положення
  • Збори суддів Київського окружного адміністративного суду - це зібрання суддів суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.
  • До питань внутрішньої діяльності судів відповідно до частини третьої статті 126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» належать питання організаційного забезпечення судів і діяльності суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані із здійсненням правосуддя.
  • Правові засади, організація і порядок діяльності зборів суддів Київського окружного адміністративного суду визначаються Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 №1402-VIII (розділ VIII «Суддівське самоврядування», ст. ст. 126-134), іншими законами; регламентами та положеннями, що приймаються з’їздом суддів України, Радою суддів України, Положенням про збори суддів Київського окружного адміністративного суду, що затверджується зборами суддів.
  • Основними засадами діяльності зборів суддів є відкритість, гласність, законність, рівність прав всіх суддів, незалежність суддів, вільне волевиявлення, об’єктивність, колегіальність прийняття рішень, обов’язковість рішень зборів для всіх суддів.

 

 1. Повноваження зборів суддів
  • До завдань зборів суддів належить вирішення питань щодо:

 

 

 1. Порядок скликання зборів суддів
  • Збори суддів скликаються головою Київського окружного адміністративного суду (особою, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду), за власною ініціативою або на вимогу не менше третини загальної кількості судців, які працюють у цьому суді.
  • Збори суддів скликаються у разі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.
  • Голова суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду) визначає дату, час та місце проведення зборів, схвалює попередній порядок денний (перелік питань, що виносяться на розгляд зборів суддів), а також осіб, які відповідають за підготовку окремих питань порядку денного (доповідачів, співдоповідачів).

У разі, якщо голова суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду) скликає збори на вимогу не менше третини загальної кількості суддів, які працюють у суді, до порядку денного мають бути включені всі питання, що є предметом зазначеної вимоги.

У виключних випадках, з урахуванням необхідності оперативно вирішити певне питання та важливості цього питання, про день і час скликання зборів та питання, що виносяться на їх розгляд, учасники зборів повідомляються не пізніше, як за одну годину до проведення зборів.

Інформація про день, час і місце проведення зборів розміщується на офіційному веб-сайті суду, а також шляхом повідомлення кожного судді уповноваженою особою апарату суду.

Група суддів, яка ініціювала скликання зборів, визначає дату, час та місце проведення зборів, схвалює попередній порядок денний зборів та визначає осіб, які відповідають за підготовку окремих питань порядку денного (доповідачів, співдоповідачів), доручає одному з суддів ініціативної групи виконання повноважень щодо підготовки та проведення зборів, відкриття зборів, які цим Положенням покладаються на голову суду.

 

 

 1. Підготовка і порядок проведення зборів
  • Підготовка зборів забезпечується головою Київського окружного адміністративного суду (особою, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду).

Для підготовки окремих складних питань, що виносяться на обговорення зборів, головою суду (особою, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду) можуть утворюватися робочі групи.

Судді мають право в порядку підготовки зборів вносити голові суду (особі, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду) пропозиції щодо включення до порядку денного додаткових питань.

Проекти документів з питань порядку денного та проекти рішень зборів, якщо такі можуть бути підготовлені доповідачами заздалегідь, надаються суддям або розсилаються їм по внутрішній мережі документообігу суду, як правило, одночасно з повідомленням про день, час та місце скликання зборів, але не пізніше ніж за день до дати проведення зборів.

Проекти документів з питань порядку денного можуть надсилатись (розсилатись) іншим учасникам зборів.

У разі наявності зауважень та пропозицій до проектів документів, що вносяться на розгляд зборів, суддею виготовляються або зміни до запропонованого доповідачем проекту документа (зміни оформлюються у вигляді таблиці, в якій в одній колонці наводиться текст запропонованого доповідачем проекту документа, а в іншій - пропозиції судді), або альтернативний проект такого документа

Реєстрація суддів, які прибули на збори, здійснюється за реєстраційним списком суддів, який складається особою, уповноваженою на ведення діловодства з питань роботи з кадрами, та затверджується особою, зазначеною у абзаці першому цього пункту.

Суддя, який прибув на збори, з метою реєстрації у відповідній графі реєстраційного списку проставляє свій особистий підпис.

У разі якщо суддя запізнився на збори з поважних причин та не зареєструвався до початку проведення зборів, головуючий на зборах суддів оголошує про явку такого судді на збори, а суддя проставляє свій особистий підпис у відповідній графі реєстраційного списку з зазначенням часу явки на збори, після чого допускається до участі у зборах суддів, про що обов’язково зазначається у протоколі зборів суддів. Такий суддя бере участь у голосуванні лише з тих питань, які розглядалися після його явки на збори.

У виключних випадках, з відповідним обґрунтуванням, представники засобів масової інформації за рішенням зборів суддів можуть бути обмежені в присутності на зборах.

Кількість суддів, які працюють у суді, визначається відповідно до пункту 3.8 цього Положення.

або оголошує про неможливість розпочати збори, переносить їх початок на більш пізній час в цей же день та приймає заходи для явки суддів на збори;

або оголошує про неможливість розпочати збори та призначає іншу дату та час їх скликання, визначає місце проведення зборів.

З числа суддів, присутніх на зборах, шляхом відкритого голосування обираються головуючий зборів та секретар зборів.

Головуючий на зборах та секретар зборів вважаються обраними, якщо за кожного з них проголосувала більшість суддів присутніх на зборах.

Головуючий не має права агітувати за конкретних кандидатів.

У разі недотримання порядку поводження на зборах або створення перешкод у проведенні зборів така особа попереджається головуючим про необхідність дотримання порядку на зборах. У випадку повторного порушення порядку поводження на зборах та створення перешкод у проведенні зборів така особа може бути видалена із зали проведення зборів за рішенням зборів.

Обов’язок щодо сприяння додержанню в залі встановленого порядку покладається на працівника служби судових розпорядників, який виконує розпорядження головуючого зборів.

У випадку неможливості усунути перешкоди в проведенні зборів, які створені та створюються присутніми на зборах особами, зборами може бути оголошено перерву.

Під час обговорення порядку денного судді мають право вносити пропозиції щодо включення до нього інших питань, висловлювати зауваження щодо порядку денного та черговості вирішення питань. Кожна пропозиція голосується окремо в порядку її надходження.

Доповідачу (співдоповідачу) суддями можуть бути поставлені запитання (усні чи письмові).

Суддя вправі виступати і вносити пропозиції по суті кожного з обговорюваних питань.

Суддя має право на повторний виступ з одного й того ж питання після виступу з цього питання усіх суддів та інших запрошених осіб.

Суддя не повинен виступати без дозволу головуючого, під час виступу не повинен відхилятися від обговорюваного питання та має дотримуватися регламенту виступів встановленого зборами.

Обговорення доповіді з питання порядку денного припиняється після виступу всіх бажаючих або за пропозицією головуючого на зборах чи за пропозицією суддів. У разі необхідності рішення про припинення обговорення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах.

Рішення зборів приймаються за всіма питаннями порядку денного.

Після обговорення проект рішення ставиться на голосування для прийняття його в цілому чи окремо кожен його пункт.

У разі необхідності доопрацювання проекту рішення воно може бути прийнято за основу.

Після прийняття проекту рішення за основу судді мають право внести до нього поправки та доповнення. Кожну з пропозицій головуючий ставить на голосування в черговості їх надходження.

Після обговорення поправок та доповнень проект рішення ставиться на голосування для прийняття в цілому.

Присутніми на зборах вважаються судді, які зареєстровані у реєстраційному списку.

Голосування є особистим.

Кожний суддя має один голос.

Голосування від імені судді за дорученням (довіреністю) або одних суддів за інших не допускається.

Якщо за прийняття рішення не проголосувало більше половини суддів, присутніх на зборах, рішення вважається неприйнятим.

При рівності голосів «за» і «проти» рішення також вважається не прийнятим.

Якщо дату продовження роботи зборів головуючим на зборах не оголошено або її з якихось причин визначити неможливо, наступну дату скликання зборів визначає голова суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду).

Редакційна комісія обирається у складі не менше трьох суддів.

Редакційна комісія обирає зі свого складу більшістю голосів голову та секретаря.

Рішення редакційної комісії приймаються більшістю голосів від кількості її членів та оформлюються протоколом, який підписується всіма членами комісії.

Рішення щодо обрання на адміністративні посади або звільнення з цих посад, а також про обрання делегатів на з’їзд суддів України та на спільні збори суддів місцевих загальних судів приймаються лише таємним голосуванням.

За рішенням зборів таємне голосування може проводитися і з інших питань. Рішення про таємне голосування в цьому випадку приймається більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, шляхом відкритого голосування.

Решта рішень приймаються зборами суддів шляхом відкритого голосування.

Якщо збори суддів проводяться у закритому режимі, прийняття рішення шляхом відкритого голосування проводиться у відсутності осіб, запрошених на збори суддів.

У бюлетені для таємного голосування зазначаються: мета, дата та місце проведення голосування, пропозиції за якими здійснюється голосування.

Лічильна комісія обирається у складі не менше трьох суддів.

Суддя, кандидатуру якого висунуто до складу лічильної комісії, вправі заявити самовідвід.

Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах.

До складу лічильної комісії не можуть бути обрані головуючий на зборах та секретар зборів.

Лічильна комісія обирає зі свого складу відкритим голосуванням більшістю голосів голову та секретаря, про що складає відповідний протокол.

Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від кількості її членів та оформлюються протоколом.

Протоколи засідання лічильної комісії підписуються всім складом комісії. Член лічильної комісії, який не погоджується з її рішенням, може висловити окрему думку, яка долучається до протоколу комісії, і підписує протокол.

Протоколи засідання лічильної комісії разом з бюлетенями для таємного голосування (в тому числі погашеними, визнаними недійсними) головою лічильної комісії передаються за відповідним актом секретарю зборів та додаються до протоколу зборів.

Бюлетені підписуються головою, секретарем та членами лічильної комісії та засвідчуються гербовою печаткою суду. Засвідчення підписів голови, секретаря та членів лічильної комісії на бюлетенях для таємного голосування гербовою печаткою суду покладається на керівника апарату суду.

Бюлетені до отримання їх суддями не повинні мати будь-яких позначок.

Суддя отримує бюлетень лише особисто.

Одержання кожного бюлетеня суддею засвідчується власноручним підписом у відповідному списку (додатки 7, 8).

Повторна видача бюлетенів, в тому числі в разі їх зіпсування суддею, не допускається.

Бюлетені, що залишилися не розданими, погашаються лічильною комісією написом: «ПОГАШЕНО».

Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, надає для огляду суддям скриньку для голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємниці голосування.

Скринька для таємного голосування перед його проведенням опечатується головою лічильної комісії в присутності всіх членів цієї комісії та під час голосування знаходиться у місці, що є доступним для огляду всіма учасниками зборів.

Заповнюючи бюлетень для таємного голосування, суддя проставляє позначку «+» або «V», що засвідчує його волевиявлення з питання, за яким проводиться таємне голосування. Проставляння інших позначок не допускається.

Заповнення бюлетеня здійснюється кульковою або чорнильною ручкою.

Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку для таємного голосування.

Рішення про визнання бюлетеня для таємного голосування недійсним приймається лічильною комісією в порядку, визначеному пунктом 4.31 цього Положення (більшістю голосів від кількості її членів).

Якщо в скриньці (скриньках) для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно із списком одержання бюлетенів, всі бюлетені вважаються недійсними, і за рішенням лічильної комісії, затвердженим зборами, проводиться повторне голосування.

Протокол має містити відомості про кількість виготовлених бюлетенів, кількість отриманих бюлетенів, кількість погашених бюлетенів, кількість бюлетенів, що знаходилися в скриньці для голосування після її розпечатування; кількість дійсних бюлетенів, кількість бюлетенів, які визнані недійсними, кількість голосів «за» відданих за рішення, з якого проводилося таємне голосування.

Протокол засідання лічильної комісії про результати таємного голосування лічильною комісією складається з кожного питання порядку денного, за яким проводилось таємне голосування.

Протокол засідання лічильної комісії про результати таємного голосування та окремі думки членів лічильної комісії оголошуються головою лічильної комісії на зборах суддів у день проведення голосування одразу після закінчення підрахунку голосів.

Протокол затверджується зборами суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, які присутні на зборах, повністю або частково, якщо інший порядок не передбачений діючим законодавством України.

За результатами таємного голосування збори суддів відкритим голосуванням приймають відповідне рішення.

За результатами голосування збори можуть прийняти рішення про повторне голосування, про нове голосування (нові вибори).

У разі проведення повторного голосування внаслідок визнання всіх бюлетенів недійсними, в бюлетень для повторного голосування включаються всі кандидати, що вже були включені.

В решті випадків повторне голосування відбувається серед кандидатів, які набрали більшість голосів серед інших, кількістю, що не більше, ніж у 2 рази перевищує кількість кандидатів, що підлягають обранню.

Якщо один із кандидатів одержав більшу кількість голосів, але не одержав необхідної кількості, а наступні за ним два і більше кандидатів на ту саму посаду отримали однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться щодо всіх цих кандидатів.

Якщо два і більше кандидатів набрали однакову найбільшу кількість голосів для обрання їх на одну і ту саму посаду, проводиться повторне голосування щодо цих кандидатів.

У разі, якщо кандидат, щодо якого проводиться повторне голосування, зняв свою кандидатуру, до бюлетеня включається наступний за кількістю одержаних голосів під час першого голосування кандидат.

Нове голосування - голосування з того самого питання, з якого вже відбулось повторне голосування, але з певних причин за його результатами не було прийнято остаточне рішення про обрання кандидатів на відповідні посади.

Перед проведенням нового голосування проводиться висування нових кандидатів. Особи, які були включені до бюлетеня для таємного голосування при першому та повторному голосуванні, можуть бути включені до бюлетеня для таємного голосування при новому голосуванні.

Підготовка текстових рішень зборів суддів за кожним прийнятим зборами суддів рішенням не є обов’язковою.

Рішення зборів набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інше не зазначено в рішенні, та є обов’язковими для суддів та працівників апарату суду.

Рішення зборів видається на вимогу судді цього суду.

Рішення зборів суддів може бути оскаржене до суду в загальному порядку.

Протокол зборів складається у письмовій формі та має містити: назву зборів, дату і місце їх проведення; відомості про кількість суддів, які працюють в суді на день проведення зборів; відомості про кількість суддів, які присутні на зборах; відомості про розгляд організаційних питань (відкриття засідання, наявність кворуму, обрання головуючого на зборах та секретаря зборів, затвердження порядку денного, затвердження регламенту виступів тощо); зазначення доповідача з кожного питання, суть питання, стислий перебіг обговорення, а також результати голосування та прийняте рішення.

За необхідності підтвердження результатів голосування, з питань що внесені до порядку денного та за якими зборами прийняте рішення, секретарем зборів суддів можуть готуватися витяги з протоколу зборів та рішення зборів суддів.

Протокол зборів складається в повному обсязі в п’ятиденний термін з дня проведення зборів, і підписується головуючим на зборах та секретарем зборів. До нього додається відповідний носій інформації з даними фіксування зборів технічними засобами.

Протокол зборів та додані до нього матеріали зборів секретарем зборів передаються до архіву суду та зберігаються в архіві суду постійно.

 

 1. Порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад
  • Згідно з частиною першою статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (в редакції Закону України від 02 червня 2016 року №1402-VIII) адміністративними посадами в суді вважаються посади голови суду та заступника (заступників) голови суду.

Голова Київського окружного адміністративного суду, його заступник, обираються на посади зборами суддів із числа суддів Київського окружного адміністративного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у суді.

Якщо на час розгляду зборами питання про обрання на адміністративні посади закінчилися повноваження і голови суду, і заступника голови суду, то в порядку передбаченому цим Положенням за рішенням зборів суддів, яке приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах, спочатку обирається голова суду, а після його обрання - заступник голови суду або обрання на всі адміністративні посади може проходити одночасно.

Кандидати на посади голови Київського окружного адміністративного суду, його заступника пропонуються суддями відповідного суду усно на зборах суддів, або письмово в порядку підготовки зборів, або шляхом самовисування.

Кількість кандидатів на кожну з вакантних посад не обмежується.

Кандидатом на адміністративну посаду може бути лише суддя цього суду, строк повноважень якого в установленому законом порядку на час проведення зборів не закінчився. Суддя, п’ятирічний строк повноважень якого закінчився, може бути кандидатом на адміністративну посаду лише після його обрання на посаду судді безстроково.

Обговорення кандидатів за рішенням зборів суддів, яке приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах, здійснюється або за списком, складеним в алфавітному порядку, або в порядку надходження запропонованих кандидатур.

Кандидат має право:

В обговоренні кандидатів беруть участь лише судді Київського окружного адміністративного суду.

Кожен суддя має право висловити свою думку щодо висунутих кандидатів, має право поставити кандидатам запитання.

Рішення щодо припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури приймається зборами суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах.

До списку кандидатів на посади голови суду, його заступника вносяться лише ті судді, які надали свою згоду балотуватися на відповідну посаду.

Список кандидатів на відповідну адміністративну посаду (додаток 1) затверджується рішенням зборів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах та передається голові лічильної комісії для виготовлення бюлетенів для таємного голосування.

Висування головуючого зборів та/або секретаря зборів в якості кандидатів на відповідну адміністративну посаду не є підставою для переобрання головуючого зборів та/або секретаря зборів.

В судах, в яких на секретаря зборів покладаються функції лічильної комісії, у разі висування секретаря зборів кандидатом на відповідну адміністративну посаду обирається новий секретар зборів з числа суддів, які не запропоновані в якості кандидатів на відповідну адміністративну посаду.

Нумерація напроти кандидатів не допускається.

У разі проведення повторного або нового голосування про це також має бути зазначено в бюлетені.

Бюлетені підписуються головою, секретарем та членами лічильної комісії та засвідчуються гербовою печаткою суду.

Форма бюлетеня для таємного голосування для обрання на адміністративні посади затверджується зборами суддів при прийнятті Положення про збори суддів, як додаток до такого Положення (додатки 3, 5).

Протокол про результати таємного голосування має містити наступні дані:

Форма протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування з обрання на адміністративну посаду затверджується зборами суддів при прийнятті Положення про збори суддів, як додаток до цього Положення (додаток 9).

У разі, якщо в бюлетень для таємного голосування з обрання на адміністративну посаду, було включено лише 2 кандидата і жодний з них не набрав необхідної кількості голосів, повторне голосування щодо цих же кандидатів не проводиться, у цьому випадку збори суддів приймають рішення про нове голосування. Перед проведенням нового голосування проводиться висування нових кандидатів. Особи, які були включеними до бюлетеня для таємного голосування при першому та повторному голосуванні, можуть бути включеними до бюлетеня для таємного голосування при новому голосуванні.

Перед проведенням нового голосування проводиться висування нових кандидатів. Особи, які були включеними до бюлетеня для таємного голосування при першому та повторному голосуванні, можуть бути включеними до бюлетеня для таємного голосування при новому голосуванні.

У поданні цієї ініціативної групи суддів про дострокове звільнення судді з адміністративної посади має бути наведена конкретна причина дострокового звільнення.

Таємне голосування щодо дострокового звільнення з адміністративної посади здійснюється у порядку, встановленому пунктами 4.29-4.42 цього Положення, з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом Положення.

Затвердження форми бюлетеня для таємного голосування та форми протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування відбувається відповідно до пункту 4.29 цього Положення. Форма бюлетеня для таємного голосування про дострокове звільнення судді з адміністративної посади та форма протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування затверджуються зборами суддів при прийнятті Положення про збори суддів, як додатки до цього Положення (додатки 11, 12).

У бюлетені для таємного голосування зазначаються:

Протокол про результати таємного голосування має містити наступні дані:

Лічильна комісія обирається відповідно до пункту 4.30 цього Положення. До складу лічильної комісії, крім головуючого на зборах та секретаря зборів, не може бути обрана також особа, щодо якої вирішується питання про дострокове звільнення з адміністративної посади.

За результатами таємного голосування збори суддів відкритим голосуванням більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, приймають одне з наступних рішень:

Суддя вважається звільненим з адміністративної посади, якщо за це подано не менш як дві третини голосів суддів, які працюють у суді.

Звільнення з адміністративної посади не позбавляє особу повноважень судді.

 

 1. Обрання делегатів на з’їзд суддів України
  • Збори суддів Київського окружного адміністративного суду обирають таємним голосуванням одного делегата на з’їзд суддів України.
  • Делегати на з’їзд суддів України обираються на альтернативній основі, при вільному висуненні кандидатур для обрання з числа суддів Київського окружного адміністративного суду в або суддів у відставці, незалежно від їх місця роботи до виходу у відставку.

Кандидати для обрання делегатами на з’їзд суддів України пропонуються суддями суду усно на зборах суддів, або письмово в порядку підготовки зборів, або шляхом самовисування.

Кількість кандидатів не обмежується.

Делегатами на з’їзд суддів України не можуть бути обрані судді, які займають адміністративні посади в судах, судді, які є членами Вищої ради юстиції або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Обговорення кандидатів за рішенням зборів суддів, яке приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах, здійснюється або за списком, складеним в алфавітному порядку, або в порядку надходження запропонованих кандидатів.

Кандидат має право:

В обговоренні кандидатів беруть участь лише судді цього суду.

Кожен суддя має право висловити свою думку щодо висунутих кандидатів, має право поставити кандидатам запитання.

Рішення щодо припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури приймається зборами суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах.

До списку кандидатів для обрання делегатом на з’їзд суддів України включаються лише судді (судді у відставці), які надали свою усну або письмову згоду балотуватися делегатом на з’їзд суддів України.

У бюлетені для таємного голосування для обрання делегатом на з’їзд суддів України зазначаються:

Нумерація напроти кандидатів не допускається.

У разі проведення повторного або нового голосування про це також має бути зазначено в бюлетені.

дату та місце проведення голосування; тур голосування;

кількість виготовлених бюлетенів; кількість отриманих бюлетенів; кількість погашених бюлетенів;

кількість бюлетенів, що знаходились в скриньці для голосування після її розпечатування;

кількість дійсних бюлетенів; кількість бюлетенів , визнаних недійсними;

прізвища, імена і по батькові кандидатів, які внесені в бюлетені, та кількість голосів «за» отримана кожним з кандидатів.

Форма протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування затверджується зборами суддів при прийнятті Положення про збори суддів, як додаток до цього Положення (додаток 10).

Якщо голосування проводиться щодо кандидатів, число яких перевищує передбачену законом кількість, обраними вважаються кандидати, які набрали більше голосів, щодо інших кандидатів, які набрали більшість голосів від числа суддів, присутніх на зборах.

Рішення зборів про обрання делегатів на з’їзд суддів України приймається у порядку, визначеному розділом 4 цього Положення, на підставі затвердженого протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування.

Перед проведенням нового голосування проводиться висування нових кандидатів. Особи, які були включеними до бюлетеня для таємного голосування при першому та повторному голосуванні, можуть бути включеними до бюлетеня для таємного голосування при новому голосуванні.

 

 1. Прикінцеві положення
  • Положення про збори суддів Київського окружного адміністративного суду затверджується відкритим голосуванням більшістю голосів суддів, присутніх на зборах.
  • Положення набирає чинності з дня його затвердження рішенням зборів суддів Київського окружного адміністративного суду, якщо в рішенні зборів суддів не зазначено інше.
  • Зміни і доповнення до Положення про збори суддів Київського окружного адміністративного суду вносяться зборами за поданням голови суду або судді суду шляхом відкритого голосування в порядку, встановленому розділами 3, 4 цього Положення.

Усі необхідні документи та проект рішення зборів готуються ініціатором внесення змін та доповнень.

Рішення про внесення змін та доповнень до Положення про збори суддів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість суддів, присутніх на зборах.