flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Узагальнення практики розгляду суддями Київського окружного адміністративного суду справ зі спорів щодо призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття

Метою даного узагальнення є виявлення причин, що сприяли виникненню таких спорів, проблемних питань, що виникають при розгляді цієї категорії справ, найбільш характерних помилок при застосуванні норм матеріального та процесуального права.

Об’єктом дослідження є інформація про практику розгляду Київським окружним адміністративним судом справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття.

               При вирішенні справ досліджуваної категорії суддям слід керуватися, зокрема, Конституцією України, Кодексом адміністративного судочинства України, Рішеннями Конституційного суду України,  та спеціальним законодавством,зокрема:

               - Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р.  № 1533-ІІІ;

               - Порядком надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженим наказом Мінпраці від 20.11.2000 р. № 307 зі змінами; та з урахуванням законів України «Про державні гарантії соціального захисту  військовослужбовців, які звільняються із служби  у зв’язку з реформуванням Збройних Cил України в ході їх реформування та членів їх сімей”;

             -  Порядком розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення безробітним, затвердженим спільним наказом Мінпраці та ДПА від 11.03.2008 № 125/116, зареєстрований у Мін’юсті 26 березня 2008 р. за                            № 255/14946 (далі – Порядок розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення безробітним);

             -     Порядком повернення коштів, виплачених як допомога по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженим спільним  наказом Мінпраці та ДПА від 11.03.2008 № 124/115, зареєстрований у Мін’юсті                       26 березня 2008 р. за № 248/14939 (далі – Порядок повернення коштів, виплачених як допомога по безробіттю одноразово).

            Предметом звернень громадян у справах зі спорів щодо призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття може бути захист права на виплати допомоги та соціальні послуги, передбачені статтями 6-7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. №1533-III, а саме на допомогу по безробіттю, у тому числі одноразову її виплату для організації безробітним підприємницької діяльності; допомоги по частковому безробіттю; матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного; допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні та соціальні послуги: на професійну підготовку або перепідготовку, підвищення кваліфікації у професійно-технічних та вищих навчальних закладах,у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях; профорієнтація; пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних; фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.              

        В аспекті викладеного, доречно було би навести дані, які характеризуюють ступінь реалізації громадянами права на соціальний захист та соціальні пільги при вірішенні спорів, пов’язаних з призначенням, перерахунком та здійсненням страхових виплат із загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття.

       Однак, у Київському окружному адміністративному суді справи цієї категорії протягом 2010 -2011 р.р. по суті не розглядалися.

              З метою інформування суддів щодо існуючої законодавчої бази для вирішення даної категорії справ слід зазначити наступне.

               Рішення про виплату допомоги по безробіттю одноразово приймається  за наявності результатів перевірки, що  підтверджують достовірність даних, які були підставою для надання особі статусу безробітного та виплати матеріального забезпечення.

              Для розгляду питань щодо виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності безробітний подає до центру зайнятості  заяву про виплату призначеної допомоги по безробіттю одноразово та бізнес-план. Одноразова виплата допомоги по безробіттю не здійснюється у разі, якщо безробітному виплата допомоги по безробіттю скорочувалась з таких причин: звільнення з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37; пунктами  3, 4, 7, 8 статті 40; статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України; відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи; відмови безробітного, який не має професії, спеціальності або займав робоче місце, яке не потребує спеціальної підготовки, від проходження професійної підготовки за професією, що користується попитом на ринку праці; приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу в період одержання допомоги по безробіттю; порушення умов і строку реєстрації, перереєстрації як безробітного; недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», які надані безробітному під підпис у письмовій формі; відмови від роботи за спеціальністю, професією, набутою після професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості; припинення без поважних причин професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості. Крім цього, допомога по безробіттю одноразово не виплачується  безробітним: які не досягли 18 років; яким допомога по безробіттю припинялась у зв’язку зі встановленням факту призначення виплати допомоги по безробіттю на підставі документів, що містять неправдиві відомості з вини безробітного; із числа незастрахованих осіб, яким матеріальне забезпечення виплачується відповідно до  статті 33 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”; які протягом останніх 24 місяців, що передували початку безробіття, були зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності.

 

ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА СТРАХОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ , ПІДСТАВИ, ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  НАВЕДЕНІ ТАБЛИЦІ

 

 

п/п

Особи, які мають право на страхове забезпечення

Примітки/чим регулюється порядок надання

Вид забезпечення

Розмір виплати

 

1

а)застраховані особи, визнані безробітними в установленому порядку, які працювали на умовах повного

або неповного робочого дня (тижня), проходили службу, або виконували роботи (надавали послуги) згідно з цивільно - правовими договорами  не менше 26 календарних тижнів протягом 12 місяців, що

передували безробіттю, та сплачували при цьому страхові внески;

б)застраховані особи, у яких була перерва страхового стажу з поважних причин (навчання у

професійно-технічних та вищих навчальних закладах, клінічній ординатурі, аспірантурі,

 докторантурі з денною формою навчання), якщо особа протягом місяця після закінчення цієї

перерви зареєструвалася у службі зайнятості як безробітна та інші поважні причини;

в) військовослужбовці, звільнені з військової служби у зв’язку із скороченням чисельності (штату),

або за станом здоров’я без права на пенсію, за умови їх реєстрації в установленому порядку в державній

службі зайнятості протягом місяця з дня взяття на облік у військовому комісаріаті

Допомогу виплачують

починаючи з 8-го дня після реєстрації у державній службі зайнятості.

Загальна тривалість виплати не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років, для осіб перед пенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів. При черговому визнанні в установленому порядку застрахованої особи безробітною у межах двох років, протягом яких виплачують допомогу по безробіттю, тривалість її виплати враховують сумарно.

Строк проходження строкової служби прирівнюють до страхового стажу

 

Статті 21, 22 , 23  Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» - далі Закон.

Допомога по безробіттю

Залежить від страхового стажу*  (у відсотках до середньої заробітної плати**):

-до 2 років – 50%;

-від 2 до 6 років – 55%;

-від 6 до 10 років – 60%;

-понад 10 років -70%

Залежно від тривалості безробіття виплачується протягом перших 90 календарних днів 100% розрахованої суми допомоги, протягом наступних 90 календарних днів – 80%;

а надалі – 70%

  Починаючи з 1 cічня 2011 року цю допомогу виплачують у розмірі не менш 714 грн., з 1 квітня – 729 грн., з 1 жовтня – 748 грн., з 1 грудня – 762 грн. (постанова Правління Фонду №227) і не більш середньої заробітної плати, що склалася в галузях національної економіки відповідної області .

 

2

а)застраховані особи, визнані безробітними в установленому порядку, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали меньше 26 календарних тижнів;

б)застраховані особи, які бажають відновити трудову діяльність після перерви, що тривала більше 6 місяців;

в)застраховані особи, які були звільнені з останнього місця роботи на підставах, передбачених п.п.3,4,7,8 статті 40, статтями 41 та 45 КЗпПУ

Допомога по безробіттю без урахування страхового стажу

*** Згідно з постановою Правління Фонду № 227 починаючи з 1 січня 2011 року дану допомогу виплачують у розмірі 510 грн., з 1 квітня -  520 грн., з 1 жовтня – 534 грн., з 1 грудня – 544 грн.

 

3

 

 

Особам, які в установленому порядку визнані безробітними та звільнилися:

а)за згодою сторін п.1 ст 36 КЗпПУ

 

 

 

Загальний термін виплати допомоги по безробіттю скорочується на 90 к. д. і не може перевищувати 270 к.д., а для осіб перед пенсійного віку 630 к. д. Допомогу виплачують

починаючи з 8-го дня після реєстрації у державній службі зайнятості.

Стаття 31 Закону.

 

 

4

 

Особам, які в установленому порядку визнані безробітними та звільнилися:

а)за власним бажанням без поважних причин;

б) на підставах п.п.3,4,7,8 статті 40, статтями 41 та 45 КЗпПУ

Загальний термін виплати допомоги по безробіттю скорочується на 90 к. д. і не може перевищувати 270 к.д., а для осіб перед пенсійного віку 630 к. д. Виплата починається з 91-го календарного дня.

Стаття 31 Закону.

*Страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню на випадок безробіття та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем страхові внески в сумі не менш як мінімальний страховий внесок, крім періоду відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім пенсій (за винятком пенсії по інвалідності) та виплат за страхуванням на випадок безробіття, включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи із розміру мінімального страхового внеску.

Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження – у порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

**Середню заробітну плату визначають відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхування, затвердженого постановою КМУ від 26 вересня 2001 р.  № 1266.

*** Тут і далі відповідно до Прикінцевих положень Закону мінімальний розмір виплат, передбачених частинами другою та четвертою статті 23, частиною першою статті 33, визначається правління фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття під час затвердження бюджету Фонду виходячи з його реальних можливостей.

 

5

Особи у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості

Виплачують із першого дня навчання. Тривалість виплати зараховується до загальної  тривалості виплати допомоги по безробіттю і не може ії перевищувати. 

 

Стаття 27 Закону.

Матеріальна допомога у період професійного навчання

Див. рядок 1 або 2 таблиці залежно від категорії, до якої віднесено таку особу.

Якщо безробітний навчається не за постійним місцем проживання, то, крім виплати матеріальної допомоги у період професійного навчання, йому компенсують фактичні витрати на проїзд до місця навчання та назад транспортом загального користування (крім таксі)

Розмір матеріальної допомоги у період професійного навчання (установлений на його початок) не зменшується залежно від тривалості безробіття і залишається однаковим на весь період навчання.

 

6

Особи, які шукають роботу вперше, та інші незастраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними

Виплачують з 8-го дня після реєстрації у службі зайнятості. Тривалість виплати не перевищує 180 календарних днів.

Статті 33 Закону.

Допомога по безробіттю

Згідно з постановою Правління Фонду № 227 починаючи з 1 січня 2011 року дану допомогу виплачують у розмірі 510 грн., з 1 квітня -  520 грн.,  з 1 жовтня – 534 грн., з 1 грудня – 544 грн.

 

7

За бажанням безробітних, яким виповнилося 18 років, за умови, що вони не можуть бути працевлаштовані, оскільки на ринку праці немає підходящої роботи

Безробітний подає до центру зайнятості заяву про надання допомоги та бізнес-план.

Статті 22, 23 Закону.

 

Одноразова виплата допомоги по безробіттю для организації безробітним підприємницької діяльності

Річна сума допомоги по безробіттю, визначеної на конкретну особу. Якщо безробітний уже одержав частину допомоги по безробіттю, то виплачують її залишок

Протягом 10 днів після подання названих документів директор центру зайнятості, керуючись висновком комісії, приймає рішення про надання або ненадання допомоги. У першому випадку безробітному протягом 10 днів необхідно зареєструватися суб’єктом підприємницької діяльності, а у разі створення юридичної особи –подати до центру зайнятості копії установчих документів. Причому якщо безробітний протягом двох років по тому знов стає на облік у центрі зайнятості, допомогу по безробіттю йому не виплачують.

Таку допомогу не надають безробітним:

1)яким скорочувалась тривалість виплати допомоги по безробіттю, у разі:

- звільнення з останнього місця роботи за, пунктами 3,4,7,8, статті 40, статтями 41 і 45 КЗпПУ;

- відмови від двох пропозицій підходящої роботи;

- відмови безробітного, який не має професії, спеціальності або займав робоче місце, яке не потребує спеціальної підготовки, від професійної підготовки;

- приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу в період одержання допомоги по безробіттю;

2)яким виплата допомоги по безробіттю припинялась у зв’язку з її призначенням на підставі документів, що містять неправдиві відомості.

 

8

а)особа, яка здійснила поховання безробітного;

б)безробітний, який поховав особу, яка перебувала на його утриманні

 

 

Суми матеріального забезпечення на випадок безробіття, що належать безробітному і залишилися неодержаними через його смерть, виплачують непрацездатним особам, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання.

Стаття 37 Закону

Стаття 29 Закону

 

Допомога на поховання

У розмірі прожиткового мінімуму, який відповідно до статті 21 Закону України «Про державний бюджет» становить з 1 січня 2011894 грн.

 

 

 

         
   

           Крім того, під час розгляду адміністративних спорів даної категорії слід враховувати зміни, які було внесено Законом України № 808-VI  (набрав чинності 14.01.2009 р.) до статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України щодо предметної підсудності адміністративних справ.

          Зокрема ними було змінено предметну підсудність справ досліджуваної категорії. Так, усі справи з приводу спорів фізичних осіб із суб’єктами владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг з моменту набрання ним чинності,  підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам незалежно від статусу відповідача.

          Протягом 2010-2011 р.р. до Київського окружного адміністративного суду надійшло 4 позови досліджуваної категорії справ:  позов ФОП Коломієць О.Г. до Богуславського районного центру зайнятості Київської області про дострокове призначення пенсії; Кирпич В.П. до Київського обласного центру зайнятості про стягнення грошової допомоги по безробіттю; Поляковської Т.А. та Поляковського Я.В. до Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості Київської області про визнання дій відповідача щодо відмови в наданні клопотання про достроковий вихід на пенсій неправомірними.

          Наведене свідчить, що особи, які звертаються до суду з позовами досліджуваної категорії, поінформовані про існуючі правила предметної підсудності та скеровують зазначені позови до інших судів.